• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej
    KRS 0000208296

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych między innymi w zakresie:
1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
8) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.