• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania "Kałyna"
    KRS 0000208516

Prowadzone działania:

Działania na rzecz Zespołu Szkół, jego uczniów i absolwentów.
1. Wspieranie działalności pracy Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
2. Pogłębianie wiedzy, szerzenie tradycji i kultury ukraińskiej wśród uczniów
3. Integracja rodziców wokół środowiska szkolnego
4. Szerzenie kultury ukraińskiej i polskiej w środowisku wielokulturowym (różne narodowości)
5. Wspieranie edukacji i rekreacji ruchowej
6. Wymiana międzynarodowa młodzieży
7. Organizowanie spotkań różnych mniejszości narodowych
8. Organizowanie imprez kulturalnych, charytatywnych oraz konferencji naukowych
9. Wspomaganie rodzin będących w trudnych warunkach materialnych
10. Propagowanie tolerancji wśród narodów i wyznań
11. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i za granicą
12. Współpraca z administracją państwową i samorządową, kościołami i organizacjami pozarządowymi, społecznymi i środowiskami lokalnymi.
13. Tworzenie miejsc pracy
14. Dofinansowanie do udziału dzieci i młodzieży w imprezach lokalnych i ogólnopolskich
15.Wydawanie własnej gazetki
16. Tworzenie funduszy stypendialnych dla uczniów szkoły
17. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych
18. Partycypowanie w kosztach dojazdów dzieci do szkoły
19. Uczestniczenie stowarzyszenia w integracji Polski w ramach Unii Europejskiej w nauczaniu języków obcych
20. Tłumaczenie tekstów z j. ukraińskiego na polski i odwrotnie

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.