• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Amazonki w Białymstoku
    KRS 0000209562

Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem onkologicznym, leczonych z powodu raka piersi.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
2. Promocję i organizację wolontariatu, czuwanie nad właściwym szkoleniem ochotniczek. Wolontariuszki Ochotniczki odwiedzają chore kobiety na oddziałach chirurgii BCO.
3. Działanie w celu zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej;
4. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
5. Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi lokalnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
6. Włączanie się do akcji na rzecz profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi;
7. Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowym i fundacjami działającymi na rzecz chorych niepełnosprawnych;
8. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
9. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych;
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszek ochotniczek.

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:
a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób,
b) promocji i organizacji wolontariatu.
c) działalności charytatywnej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) organizowania i prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom dotkniętym rakiem piersi,
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw,
i) upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.
j) organizowanie konferencji szkoleniowo-edukacyjnych dla Amazonek.

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną na zasadzie dopłat członków Klubu pokrywających częściowo koszty rehabilitacji fizycznej i psychicznej, oraz działalności w zakresie kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.