• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"
    KRS 0000209788

Misja:
-wspieranie więzi z rodziną i uświadamianie odpowiedzialności rodziny za los dziecka
-zapewnienie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny
-prowadzenie działań terapeutycznych zmierzających do minimalizacji skutków powstających w wyniku dezintegracji rodziny
-wzmacnianie rodzin zarówno naturalnych, jak i zastępczych i adopcyjnych
-przeciwdziałanie przemocy, przestępczości, uzależnieniom

Prowadzone działania:
Ośrodek oferuje pomoc: pracownika socjalnego, pedagogów, logopedy, psychologa, mediatora, adwokata. Oferujemy pomoc: rodzinie dysfunkcyjnej, problemowej (problemy wychowawcze, uzależnienia) rodzicom bezradnym wychowawczo, stosującym przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, z przejściowymi trudnościami; dzieciom wobec których stosowana jest przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, nadpobudliwym lub zahamowanym, zaburzenia zachowania z cechami utraty więzi z rodzicami, z problemami w nauce, z cechami utraty więzi z rodzicami i kobietom w ciąży, pedagogom szkolnym, kuratorom, pracownikom socjalnym.Świetlica dla dzieci.
Fundacja realizowała następujące programy:
-"Dziecko pod parasolem prawa" - który ma na celu pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz dotkniętych szeroko pojętą przemocą, utworzyliśmy "kolorowy pokój"
-"Zły dotyk" - oferujemy kompleksowo pomoc psychologiczną, psychiatryczną, lekarską - łącznie z wykonaniem badania sądowo lekarskiego
-"Alternatywa dla ulicy" - zwrócony w stronę tych dzieci, które brudne i zaniedbane widujemy codziennie na ulicy
-"Zespół dziecka potrząsanego" - nt. skutków nieodpowiedniego traktowania dzieci
-"Bezpieczny w domy, w szkole, na ulicy" kompania profilaktyczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.