• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Agory
    KRS 0000210120

Celami Fundacji są:
-prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci
-realizacja programów stypendialnych dla dzieci z regionów zagrożonych bezrobociem
-propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym
-stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych
-stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa
-wspieranie przedsięwzięć kulturalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-finansowanie kosztów leczenia dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia
-organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia i życia
-organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu krzewienie edukacji, kultury, poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i antykorupcyjnych
-finansowanie nagrody literackiej NIKE i kwartalnika "Zeszyty Literackie".

Fundacja prowadzi wspólne programy z: Fundacją Dzieciom "Zdążyć z pomocą" (terapia i rehabilitacja dzieci, głównie z porażeniem mózgowym), Fundacją Polonia (leczenie w Polsce polskich dzieci zza wschodniej granicy), Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenie Dróg Żółciowych i Wątroby "Liver" (leczenie, rehabilitacja, zakup leków), Stołeczną Fundacją dla Dzieci z Cukrzycą (zakup osprzętu do pomp insulinowych), Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscytozą (refundacja zakupu leków), Dolnośląską Fundacją Rozwoju Ochrony Zdrowia (leczenie ciężko chorych dzieci, rehabilitacja,zakup sprzętu), Fundacją "Mam Marzenie" (realizacja marzeń dzieci z chorobą zagrażającą ich życiu), Akademią Rozwoju Filantropii (stypendia dla wybitnie uzdolnionych dzieci w trudnej sytuacji socjalnej z rejonów zagrożonych bezrobociem), Fundacją Batorego (stypendia dla dzieci niepełnosprawnych z biednych regionów), Fundacją Hospicyjną (pomoc ciężko chorym dzieciom).
Fundacja Agory nie tylko finansuje wszystkie te programy, ale również wypracowała ich koncepcję, uzgodniła zasady, zatwierdza listy ich beneficjentów i uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli, w komisjach rozdzielających stypendia.
W 2009 roku Fundacja Agory na wspólne z innymi organizacjami programy pomocy ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom wydała 642 920,00 zł. Na cele kulturalne obejmujące program mający na celu przyznanie dorocznej nagrody literackiej NIKE oraz pokrycie kosztów wydawanego kwartalnika "Zeszyty Literackie" Fundacja Agory przeznaczyła kwotę 1 306 689,40 zł, na akcje społeczną "Szkoła z klasą", inicjowaną przez Gazetę Wyborczą ok. 50 000,00 zł. W ramach programów stypendialnych "Agrafka" i "Agrafka Agory" Fundacja przekazała Stowarzyszeniu Rozwoju Filantropii w Polsce 200 000,00 zł. Przekazaliśmy również 100 000,00 zł na cele pomocy społecznej na realizacje programu "Równe Szanse - Kolorowa Akademia - wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i zaniedbanych". (Ponadto Fundacja, jako jedyna do tego uprawniona, wnioskuje o publikację w Gazecie Wyborczej bezpłatnych ogłoszeń charytatywnych, dzięki którym pomaga ona tym fundacjom zbierać pieniądze przede wszystkim na ratowanie życia i rehabilitację dzieci (pilne przeszczepy, nowotwory, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe).

W chwili obecnej Fundacja nie rozpatruje indywidualnych próśb, a wszystkie apele o udzielenie pomocy finansowej ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom kieruje do współpracujących z nią fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.