• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Pomocna Dłoń" przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39
    KRS 0000210678

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, pomoc w zapewnieniu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek DPS w Łomży, uczestników Dziennego Domu Pomocy, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji,
2. Pomoc osobom wymienionym w pkt. 1 w zakresie dostępności do usług medyczno-rehabilitacyjnych,
3. Pomoc polega przede wszystkim na pozyskiwaniu środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju, a także z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.