• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"
    KRS 0000210938

Misja:
1. Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej, psychologicznej, opiekuńczej, medycznej, organizacyjnej oraz wszelkiej innej potrzebującym dzieciom, młodzieży i dorosłym.
2. Poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności - problemem alkoholowym.
3. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego i moralnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
4. Niesienie i organizowanie pomocy: rodzinom patologicznym, oraz wielodzietnym, osobom biednym, pozostającym bez środków do życia, bezdomnym, chorym, częściowo lub całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, uzależnionym (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, inne uzależnienia).
5. Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzinom niepełnym, a także pomocy dzieciom osieroconym, opuszczonym i zaniedbanym.
6. Edukacja dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu dzieci oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
7. Propagowanie wartości chrześcijańskich w wymiarze indywidualnym oraz masowym, propagowania biblijnych zasad wiary oraz wszelkich form kultury chrześcijańskiej.
8. Propagowanie postaw będących odzwierciedleniem biblijnych wartości w wymiarze etyki i moralności.

Obecnie prowadzimy dwie placówki w Kielcach:
1. Świetlica środowiskowa "Beczka" dla dzieci w wieku 6-14 lat na oś. Barwinek w Kielcach. Działania świetlicy skierowane są do dzieci uczęszczającej do szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Duża część z dzieci pochodzi z rodzin biednych i dysfunkcynych. Świetlica prowadzi dożywianie dzieci, naukę jęz. angielskiego, tańca, informatyki.
2. Hospicjum Domowe "Nie jesteś sam". Prowadzona działalność dotyczy ciężko chorych i umierających.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.