• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu
    KRS 0000211174

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja wspiera rozwój utalentowanej artystycznie młodzieży z niezamożnych środowisk, organizuje koncerty w wirydarzu z cyklu "Sądeckie Talenty" oraz coroczny Koncert Galowy połączony z wręczeniem nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne. Z różnych form wsparcia skorzystało ponad 260 młodych artystów Sądecczyzny, wręczono 7 nagród za wybitne osiągnięcia artystyczne. Pomagało nam w tym ponad 60 wolontariuszy. Wspieramy corocznie akcję "Ratujmy Sądeckie Nekropolie", jesteśmy współorganizatorami Forum Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu a także aktywnie włączamy się do innych akcji lokalnych. Fundacja rozszerza swoje działania statutowe i zachęca Państwa do wspólnych przedsięwzięć wspierających rozwój utalentowanej artystycznie młodzieży.

Fundacja realizuje cele poprzez:
1. tworzenie programów stypendialnych dla niezamożnych, uzdolnionych dzieci i młodzieży
2. udzielanie wsparcia materialnego uczniom w celu wyrównania szans edukacyjnych i promowania talentów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzic-twa kulturowego
3. fundowanie nagród w konkursach i festiwalach związanych z kultywowaniem tradycji wywodzących się z terenów kresów wschodnich
4. organizowanie wystaw, konferencji i seminariów poświęconych twórczości artystycznej i literackiej Jerzego Masiora
5. fundowanie i wręczanie corocznej nagrody im. dr Jerzego Masiora dla młodych osób za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym
6. inspirowanie i organizowanie ruchu młodzieży wokół celów Fundacji
7. udział, w imieniu Fundatora, w pracach innych Fundacji i Stowarzyszeń,
8. udzielanie wsparcia innym inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów zbieżnych (określonych w statucie) w kwocie do 20% rocznego budżetu Fundacji.

Ponadto:
Fundacja dba o dobre imię Fundatora, oraz bezterminowo zajmuje się utrzymaniem grobu Patrona Fundacji - Jerzego Masiora.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.