• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni"
    KRS 0000211613

Misja
Wspieranie działalności środowisk harcerskich. Rozwijanie turystyki i krajoznawstwa. Organizowanie i pomoc w tworzeniu bazy turystycznej, rozumianej jako zespół obiektów wykorzystywanych do celów turystyczno - krajoznawczych. Organizowanie obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek i innych form turystyki, krajowych i zagranicznych. Popieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego, przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w środowiskach harcerskich i turystycznych i działań służących ochronie zabytków.

Prowadzone działania
Fundacja współpracuje ściśle ze Szczepem 23 WDH "Pomarańczarnia".
W ciągu 14 lat istnienia Fundacja m.in.: zajmowała się utrzymywaniem Harcerskiej Bazy Turystycznej "Sokołówka" w Górach Bystrzyckich; zorganizowała Koncert "Prezent" dla mieszkańców Polanicy Zdroju; dwukrotnie współorganizowała wyjazd harcerzy Szczepu na zlot skautów bałtyckich By Balticum; razem z uczniami L.O. Batorego współorganizowała 6 ogólnopolskich konferencji dotyczących równych szans rozwoju młodzieży, pod patronatem MENiS i Rektora UW; organizowała plenery artystyczne w Bazie Turystycznej, udostępniała Bazę innym środowiskom harcerskim i organizacjom zajmującym się rozwojem i wychowaniem młodzieży, w tym z trudnych środowisk.

- Dofinansowywała inicjatywy harcerskie (np.: Szkoły Wodzów, zimowiska).
- Organizowała obozy remontowe, służące utrzymaniu Chaty w należytym stanie, jak i uczące harcerzy Pomarańczarni samodzielności i zaradności.
- W 2002 r. zorganizowała obchody 30-lecia reaktywacji Szczepu, 20-lecia Pomarańczarni na Sokołówce oraz 10-lecia Fundacji, obejmujące:
-wielki Bal nostalgiczny w Batorym
-wydanie CD-romu z albumem zdjęciowym o historii Pomarańczarni
-turniej piłkarski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.