• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Diecezji Tarnowskiej
    KRS 0000211791

Misja
Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Do zadań Caritas należy:
1) prowadzenie działalności charytatywnej;
2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.;
3) formacja charytatywna i dokształcanie pracowników i wolontariuszy przez organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, poradni, a także wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, formacyjnych i instruktażowo-szkoleniowych;
4) prowadzenie akcji promujących działalność Caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu;
5) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
6) opracowywanie programów działalności charytatywnej;
7) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy;
8) działalność w zakresie pomocy społecznej przez:
a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności;
b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych;
c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
9) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej:
a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego;
b) zakładów opiekuńczo-leczniczych;
c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych;
d) hospicjów;
e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.
10) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy;
12) działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów;
13) działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego;
16) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła;
17) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową.

Prowadzone działania
1) Prowadzenie placówek:
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
- Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
- Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej
- Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych (w nim: Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Specjalna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,Zakład Rehabilitacji Leczniczej, turnusy rehabilitacyjne)
- Stacja Opieki Caritas w Tarnowie (pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne)
- Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie
- Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze LUMEN
- kuchnie dla ubogich
2) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
3) Dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach
4) Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji osobom w znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
5) Pomoc materialna rodzinom znajdującym sie w trudnej sytuacji losowej
6) Pomoc materialna rodzinom dotkniętym przez kataklizmy w kraju i za granicą
7) Pozyskiwanie środków przez akcje zbiórkowe: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Wielkanocne Dzieło Caritas
8) Praca formacyjna ukierunkowana na budzenie wrażliwości charytatywnej u wiernych w diecezji i wśród wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.