• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe
    KRS 0000211853

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe nie zatrudnia pracowników, swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków. W skład tej organizacji wchodzą m. in. nauczyciele, przedstawiciele różnych instytucji samorządowych gminy Miastko oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w różnych branżach. W swojej działalności statutowej realizujemy różne cele i zadania. Staramy się aktywizować społeczność lokalną (szczególnie młodzież) do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska. Upowszechniamy wiedzę o regionie, kulturze i sztuce poprzez szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Wspieramy wszelkie działania służące wyrówny6waniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży różnych typów szkół na terenie gminy Miastko. Wspieramy działania na rzecz tworzenia warunków umożliwiających młodym ludziom właściwy rozwój zainteresowań i zdolności poprzez realizację różnorodnych projektów edukacyjnych we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.