• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek
    KRS 0000212257

Misja
Wszechstronne wspieranie działalności dydaktycznej i wychowawczej liceum i gimnazjum.
Udzielanie pomocy uczennicom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Popieranie i promocja zdrowego stylu życia.
Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zagrożeń cywilizacyjnych.

Prowadzone działania
Pomoc finansowa w zakresie opłacania kosztów nauki uczennic pochodzących z rodzin wielodzietnych, o niskich dochodach. Dotyczy to osób pochodzących ze wszystkich stron Polski oraz Białorusi. W przypadku pozyskania większych środków finansowych planuje się zainicjowanie i sfinansowanie działań z zakresu pielęgnowania tradycji narodowych, patriotyzmu poprzez np. konkursy, akcje wydawnicze itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.