• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Integracji Społecznej
    KRS 0000212790

TIS działa w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności obejmuje zadania w zakresie:
- Działalności charytatywnej i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
- Edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
- Pomaga w upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i współpracuje z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie.
- Skupia abstynentów dorosłych oraz dzieci i młodzież tworząc tzw. lobby abstynenckie.

Prowadzone działania:
1. Centrum Informacyjno Konsultacyjne z Telefonem Zaufania.
2. Profilaktyka przeciwuzależnieniowa wśród dzieci i młodzieży.
3. Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych.
4. Kluby Środowiskowe.
5. Obozy letnie i zimowe.
6. Międzynarodowe spotkania młodzieży.
7. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych poprzez imprezy kulturalno-rozrywkowe, gry i zabawy sportowe (bilard, dart) oraz komputery i Internet.
8. Kawiarnie anglojęzyczne.
9. Warsztaty psychologiczno-aktywizujące dla osób niepełnosprawnych - współfinansowane z SPO RZL.
10. Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych.
11. Zakładamy lub pomagamy w zakładaniu Spółdzielni Socjalnych wspieramy Ekonomię Społeczną

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.