• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chrześcijańskie Forum Społeczne
    KRS 0000213150

Jesteśmy grupą ludzi, którzy poprzez aktywność społeczną działają na rzecz swojej 'Małej Ojczyzny', dzieląc się swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i czasem.
Nasze działanie oparte jest na społecznej nauce
Kościoła Katolickiego.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych, w zakresie:
1) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania jego podmiotowości, rozwoju instytucji i organizacji społecznych - w oparciu o społeczną naukę Kościoła,
2) rozwoju regionalnego, a w tym szczególnie gospodarki, kultury, nauki, edukacji i wychowania,
3) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, w oparciu o lokalne potencjały gospodarcze i możliwości wynikające ze współpracy transregionalnej, zarówno w Polsce jak i z innymi krajami,
4) grupowania członków stowarzyszenia i innych osób wokół takich wartości jak: uczciwość, przedsiębiorczość, aktywność, solidarność, patriotyzm, szacunek dla rodziny, wspólnoty i innych wartości chrześcijańskich,
5) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania idei 'małych ojczyzn', umacniania ich tożsamości, autonomii i tradycji lokalnej,
6) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
7) wspierania budowy, rozbudowy i remontu obiektów sakralnych,
8) promocji oraz wspierania ludzi, wspólnot, społeczności i instytucji lokalnych, w szczególności mogących wpłynąć na poprawę wizerunku regionu bądź efektywną poprawę jakości życia mieszkańców,
9) propagowania dialogu społecznego jako fundamentu rozwoju oraz tworzenia płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi poprawą jakości życia oraz przełamywaniem szkodliwych stereotypów,
10) intensyfikowania obecności liderów, społeczności i środowisk lokalnych w międzynarodowym dialogu nad różnymi aspektami i ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez udział w pracach różnych struktur i organizacji międzynarodowych oraz współpracę transregionalną,
11) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
13) przeciwdziałania marginalizacji geograficznej i społecznej, a także przeciwdziałania patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny,
14) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom niepełnosprawnym i uzależnionym, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
15) działalności charytatywnej,
16) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
17) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
19) promocji i organizacji wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.