• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pro Bono Hominis - dla Dobra Człowieka"
    KRS 0000213662

Misja
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną,
- pomoc osobom najbardziej potrzebującym,
- pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od podmiotów krajowych i zagranicznych przeznaczeniem na cele statutowe,
- organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i rewalidacyjnej,
- współpracę z jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
- prowadzenie i organizację szkoleń w zakresie zagadnień objętych działalnością statutową,
- pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności członków Stowarzyszenia w obrębie działalności statutowej,
- integrację osób i środowisk związanych z działalnością określoną w celach statutowych,
- reprezentowanie interesów grup społecznych objętych działalnością statutową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.