• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
    KRS 0000213974

Prowadzone działania:

Samodzielne podejmowanie lub koordynowanie inicjatyw członków w zakresie tworzenia programów rozwoju, przygotowywania regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dotyczących produktów regionalnych i lokalnych.

Opiniowanie założeń regionalnej i krajowej polityki gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinach mających wpływ na rozwój produktów regionalnych i lokalnych.

Uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz zasad polityki gospodarczej.

Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej i innymi niż Izba organizacjami gospodarczymi lub samorządu gospodarczego w celu tworzenia odpowiednich warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, w tym z izbami gospodarczymi oraz przemysłowo-handlowymi w celu realizacji zadań statutowych.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, organizowanie wystaw, spotkań, pokazów. Prezentacja i upowszechnianie produktów regionalnych o lokalnych.

Organizowanie zgodnie ze standardami przyjętymi w UE i w państwach należących do Unii ochrony i wsparcia: wytwarzania produktów regionalnych i lokalnych, wprowadzania ich na rynek i utrzymania na rynku.

Pomoc w procesie zgłaszania, rejestracji i kontroli funkcjonowania europejskich znaków jakości: nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub tradycyjnej specjalności.

Świadczenie członkom Izby pomocy doradczej, prawnej i w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych na ich działalność gospodarczą.

Delegowanie przedstawicieli Izby do instytucji doradczych, na zaproszenie organów państwowych oraz inicjowanie działań mających na celu nowelizację aktów prawnych lub współpraca przy ich opracowaniu.
Wydawanie opinii, ekspertyz i certyfikatów oraz udzielanie informacji o produktach regionalnych i lokalnych.

Wyróżnianie znakami jakościowymi i promocyjnymi produktów regionalnych i lokalnych.
Prowadzenie identyfikacji produktów regionalnych i lokalnych oraz ocenianie jakości tych produktów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.