• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "KAIROS"
    KRS 0000214806

Misja
Niesienie pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnych sytuacjach życiowych: chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, bezdomnym, ubogim, samotnym, opuszczonym oraz osobom ze środowisk patologicznych, a w szczególności sierotom i dzieciom porzuconym przez rodziców, dzieciom ze środowisk patologicznych i rodzin ubogich oraz osobom starszym pozbawionym opieki.

Prowadzone działania
Pomoc materialna dla "Domu Małych Dzieci" w Jaworze. Wsparcie rodzinnych domów dziecka we Wrocławiu: zajęcia wyrównawcze dla wychowanków, organizowanie wyjść do filharmonii, organizowanie wypoczynku letniego. Opieka nad młodzieżą pochodzącą z domów dziecka a będącą w procesie usamodzielniania. Wolontariat dla podopiecznych "Poradni Medycyny Paliatywnej" we Wrocławiu. Gwiazdkowe prezenty dla dzieci ze środowisk ubogich. Kursy maturalne dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.