• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozbudowy i Modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Maz. oraz Podnoszenia Wiedzy Personelu Medycznego i Prowadzenia Działalności Profilaktycznej w Zakresie Narkomanii i Innych Uzależnień
    KRS 0000215391

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz modernizacji i rozwoju placówek służby zdrowia w powiecie makowskim.
2. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego i pomocniczego – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
3. Przeciwdziałanie i zwalczanie uzależnień, promocja i profilaktyka zdrowia – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.