• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna
    KRS 0000216045

Misja
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
- tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom
- przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, zdrowotnym i ekologicznym - upowszechnianie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych .
- ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem, dyskryminacją, krzywdzeniem.
- pomoc dzieciom - ofiarom wypadków, ofiarom przestępstw
- inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa
- zapobieganie wychowaniu dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa
- łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji
- wyrównywanie szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Prowadzone działania
Szczególną troską otaczamy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozbitych, bezrobotnych, z rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą, wymagających stałej opieki, pomocy materialnej, opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów i psychologów.

Prowadzona jest działalność integracyjna z przystosowaniem dzieci niepełnosprawnych do życia i funkcjonowania w środowisku dzieci zdrowych.

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Matki, paczki świąteczne, kolacje wigilijne, zabawy noworoczne z udziałem dzieci, rodziców, opiekunów oraz środowiska lokalnego (szkoły, Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora).

Realizujemy również zadania z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, np. organizujemy zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne, także wśród dzieci niepełnosprawnych.

Zwracamy uwagę na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego; kolonie, półkolonie, obozy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.