• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Sami Sobie"
    KRS 0000216086

Cele statutowe:
Profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Działalność charytatywna na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin przyczyniająca się do pokonywania trudności życiowych.
Pogłębianie wrażliwości i świadomości społecznej odnośnie funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Pobudzanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych.
Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i gospodarczym.
Informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i możliwościach mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego.
Integrowanie osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "Sami Sobie" skupia ludzi niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami, najwięcej rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzieci z autyzmem oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dla każdej z tych grup prowadzi nieco inne działania, przy ich aktywnym udziale.
Rodzice dzieci autystycznych przyczynili się do zorganizowania zajęć terapii sensorycznej dla ich dzieci. Stowarzyszenie bierze udział w różnych konkursach mających na celu pozyskanie dotacji celowych na realizację zadań statutowych. Dla osób z upośledzeniem umysłowym organizujemy m. in. Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych z woj. mazowieckiego na Jeziorze Kozienickim, plenery rzeźbiarsko-malarskie z artystami ludowymi, rajdy po Puszczy Kozienickiej, wycieczki i kursy tańca. Od 2005 r. Stowarzyszenie realizuje program "Pod drzewkiem rozmaitości" skierowany do ponad 20 dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i ich rodziców. Obejmuje on takie działania jak: grupowe zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i socjoterapeutyczne, indywidualną terapię pedagogiczną i logopedyczną, integracyjne wycieczki, psychoterapię dla rodziców. Finansowany jest głównie z dotacji celowych Fundacji PZU i Gminy Kozienice. Oprócz tego dotacje celowe Stowarzyszenie pozyskiwało od: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie zamierza kontynuować pracę dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.