• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach
    KRS 0000216159

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzeniem umysłowym), tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Zaspokajanie potrzeb w zakresie rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu, ochrony i pomocy prawnej. Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupy wsparcia, poradnictwa psychologicznego i prawnego.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.