• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni
    KRS 0000216162

Misja
1) Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, podmiotowość i godność, a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom
2) Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych
3) Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywanie pracy dziecka, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw
4) Upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowaniu się dzieci poza rodziną i opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci

Prowadzone działania
1) Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, realizujących program Krajowego Komitetu Resocjalizującego "Dzieci ulicy". Program jest realizowany przy współudziale Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. obejmuje dzieci z trudnych środowisk wychowawczych
2) Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin wychowawczo niewydolnych, z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Program realizowany jest w Ośrodku Kolonijnym TPD w Gostomiu przy wsparciu finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3) Doraźna pomoc rodzinie i dziecku w sytuacjach losowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.