• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza
    KRS 0000216673

Misja
Zgodnie z § 7 statutu Stowarzyszenia celem jego działalności jest prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, - w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz czynienie starań o uzyskanie środków pozwalających na realizację powyższych celów, tj.m.in. z zakresu ochrony zdrowia, w tym zadań zmierzających do pozyskania i obrotu sprzętem medycznym, akcji pomocowych w celu pozyskania i rozdysponowania lekarstw, środków medycznych, a także wszelkich darów służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) zatrudnienie wykwalifikowanych pielęgniarek wykonujących pracę w domach podopiecznych w zakresie opieki medycznej i socjalnej,
b) współpracę w zwalczaniu nadużywania środków psychoaktywnych i chorób zakaźnych,
c) pomoc materialną i socjalną osobom ciężko lub długotrwale chorym, na pokrycie kosztów leczenia i odżywiania,
d) udzielanie pomocy z zakresu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności,
e) pomoc prywatnym i kościelnym organizacjom, które udzielają się na danym terenie,
f) współpracę z innymi organizacjami na terenach objętych klęską żywiołową czy katastrofą poprzez organizowanie zbiórki darów i ich przekazywanie,
g) organizowanie grup wolontariuszy biorących udział w pomocy ludziom jej potrzebującej,
h) tworzenie zakładów opieki zdrowotnej i przyjmowanie takich zakładów do prowadzenia,
i) działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze realizacji zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, nauki i edukacji, promocji organizacji wolontariatu, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
1. Organizacja szkoleń wolontariuszy przygotowujących się do roli asystenta osobistego osoby starszej, niepełnosprawnej w ramach edukacji i oświaty na rzecz ustawicznego kształcenia dorosłych celem wyrównywania ich szans życiowych; szkolenia grupowe i indywidualne.
2. Wyposażenie w sprzęt pomocniczy (materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, wózki, drobny sprzęt rehabilitacyjny itp.) w celu udostępniania go osobom potrzebującym w domu.
3. Organizowanie imprez okolicznościowych dla pacjentów i ich rodzin przebywających w SPZZOD w Jaśkach k/Olecka.
4. Wsparcie finansowe SPZZOD w Jaśkach k/Olecka na zakup pieluchomajtek i środków opatrunkowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.