• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Regionu"
    KRS 0000217130

Cele stowarzyszenia:
- Aktywny udział w kreowaniu organów władzy państwowej i samorządowej
- Działalność charytatywna i organizacja wolontariatu
- Działanie na rzecz rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych
- Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego
- Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej
- Podejmowanie działań w celu rozwijania aktywności ludzi biznesu, władz samorządowych, organizacji i mieszkańców na rzecz rozwoju regionu
- Podejmowanie działań w celu zwiększenie liczby miejsc pracy
- Podejmowanie działań na rzecz edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia
- Podejmowanie działań wpływających na rozwój duchowy i społeczny ludności
Dzieci na spektaklu ’Kopciuszek’ - Warszawa, 23 stycznia 2008
- Dzieci na spektaklu „Kopciuszek”
Warszawa, 23 stycznia 2008
- Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej
- Popularyzację walorów turystycznych, przyrodniczych i ekologicznych Regionu Lubelszczyzny,a w szczególności Gminy Wisznice i okolic
- Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na rzecz ogółu społeczności
- Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uzdolnionej znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej
- Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionym opieki rodziców
- Upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym
- Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
- Wspieranie turystyki i agroturystyki
- Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działania wszystkich środowisk regionu na rzecz dobra jego społeczności

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.