• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
    KRS 0000217785

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin i uczestniczenia w życiu społeczno – kulturalnym przy współudziale: KGHM Polska Miedź S.A., Związków Zawodowych i współpracy z organami Władzy i Administracji Publicznej, Samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, spółdzielczymi.
2. Organizowanie życia społeczno – kulturalnego dla emerytów i rencistów.
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
4. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
6. Organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
12. Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
13. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
14. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
15. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
17. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.