• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Jaktorowa
    KRS 0000218403

Misja:
1. Integracja mieszkańców gminy Jaktorów w wielu płaszczyznach.
2. Pomoc społeczna i działania na rzecz niepełnosprawnych.
3. Promowanie i ochrona walorów krajobrazowych i ochrona walorów historycznych.
4. Budowanie patriotyzmu.
5. Ochrona środowiska.
6. Wskazywanie władzom aspiracji i kierunków rozwoju gminy.
7. Ochrona dóbr kultury współczesnej i dawnej oraz miejsc pamięci narodowej.
8. Dbanie o ład przestrzenny w gminie.
9. Współdziałanie z innymi organami w celu właściwego i celowego gospodarowania majątkiem publicznym.
10. Pomaganie władzom lokalnym w budowaniu przejrzystych i praworządnych aparatów administracyjnych.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa głownie w skali gminy Jaktorów i powiatu grodziskiego (sprawy z zakresu ochrony środowiska, ładu przestrzennego, integracji społeczeństwa lokalnego, pomocy osobom potrzebującym, promowanie przejrzystości i praworządności w samorządach, wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych), ale także w skali województwa mazowieckiego w takich sprawach jak plany zagospodarowania przestrzennego i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.