• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców "Promyk Nadziei"
    KRS 0000218945

Organizowanie i udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w rehabilitacji i terapii psychologiczno – pedagogiczno -logopedycznej.
Organizowanie cyklicznych spotkań i prelekcji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu wymiany doświadczeń, a także prowadzenie systematycznych spotkań i szkoleń konsultacyjnych.
Współpraca z władzami samorządowymi i instytucjami pomocy społecznej, fundacjami, służbą zdrowia i pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością statutową. Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny dzieci niepełnosprawnych.
Organizowanie spotkań okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych, wczasów rodzinnych, wycieczek krajoznawczych oraz innych form aktywnego wypoczynku.
Inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich rówieśników. Wyszukiwanie rodzin, które mają dzieci niepełnosprawne, proponowanie współpracy oraz pomocy w rehabilitacji dziecka. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych.
Realizując cele Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.