• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej
    KRS 0000220008

Misja:
- szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi
- podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom
- prowadzenie działalności charytatywnej,
- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej
- przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w ich środowisku

Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej organizuje:
- wiosenne i jesienne turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
- szkolenia formacyjne dla wolontariuszy
- wycieczki i pielgrzymki dla osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą
- warsztaty terapeutyczne i wyjazdy integracyjne dla młodzieży niepełnosprawnej
- zabawy, spotkania integracyjne i opłatkowe osób niepełnosprawnych
- olimpiady sportowe osób niepełnosprawnych
- rekolekcje i spotkania formacyjne osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.