• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Łódka
    KRS 0000220077

Misja
- Wspieranie ochrony i rozwoju zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego i publicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych,
- wyrównywanie szans i kompensowanie deficytów rozwojowych, edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- pomoc ofiarom przemocy i sprawcom przemocy,
- dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości oraz prawidłowego rozwoju emocjonalnego i psychicznego dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie patologicznym uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, szerzącym się wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom,
- wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania szerzeniu się uzależnień,
- upowszechnianie wiedzy o negatywnych skutkach uzależnień, o ich przyczynach, sposobach zapobiegania i leczenia oraz o chorobie AIDS,
- działania propagujące zdrowy styl życia oraz upowszechnianie wiedzy na temat ekologii,
- rozwijanie współpracy z władzami i z organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom, przemocy, wykluczeniu społecznemu oraz w zakresie pomocy społecznej,
- wspólne podejmowanie przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej i organizacjami społecznymi, a także organizowanie akcji charytatywnych oraz różnorodnych form społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawiska uzależnień oraz patologii społecznych,
- działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- działania na rzecz upowszechniania tradycji narodowych, kultury, świadomości obywatelskiej i europejskiej,
- propagowanie tolerancji oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- organizowanie różnych form wypoczynku dla osób objętych celami Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
- prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
- realizacja różnorodnych inicjatyw promujących zabytkowe osiedle Księży Młyn w Łodzi

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.