• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Strzegomskie Stowarzyszenie Kobiet "Opoka"
    KRS 0000220114

Cele Stowarzyszenia to:
1) Podnoszenie samoświadomości i tożsamości kobiet.
2) Popieranie i promowanie inicjatyw wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu politycznym.
3) Profesjonalne przygotowanie kobiet do zwiększonego udziału w życiu publicznym, szczgólnie w organach przedstawicielskich na wszystkich poziomach w kraju i na terenie Unii Europejskiej.
4) Wspieranie działań indywidualnych i grup kobiecych.
5) Propagowanie idei ruchu kobiecego na terenie kraju i Unii Europejskiej.
6) Prowadzenie własnych badań.
7) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
8) Ochrona i promocja zdrowia.
9) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
10) Przeciwdziałania patologiom społecznym.
11) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.
12) Promocja i organizacja wolontariatu.
Cele określone wyżej są wyłączną działalnością statutową i dotyczą realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa i realizacji działalności ww jest sferą w rozumieniu zadań publicznych, o której stanowi art 4 ww ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. Statutowa działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jako działalność nieodpłatna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Spotkania informacyjno - dyskusyjne organizowane co najmniej jeden raz w miesiącu.
2) Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej i wychowawczej.
3) Prowadzeni działalności charytatwnej.
4) Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i konkursów.
5) Prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnie obowiązujących zasadach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.
6) Opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjno - dydaktycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.