• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracyjne Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Tacy Sami"
    KRS 0000220682

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i kultury i sportu w tym m.in.:
-stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez: odpowiednia opiekę, leczenie, usprawnianie i edukację, uczestnictwo w kulturze, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, krzewienie idei samopomocy
-organizowanie placówek opiekuńczych, ośrodków wsparcia
-inicjowanie wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
-szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat integracji i pomocy niepełnosprawnym oraz kształcenie osób zainteresowanych tą problematyką
-promocja terapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
-rehabilitację osób niepełnosprawnych
-organizowanie turnusów, warsztatów, kursów
-prowadzenie lub wspieranie klubów, grup wsparcia
-poradnictwo dla osób indywidualnych, stowarzyszeń i in.
-wydawanie publikacji
-projektowanie i produkcja pomocy terapeutycznych
-prowadzenie działalności gospodarczej

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Integracyjne "Tacy Sami" na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin:

1. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- prowadzenie rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych we własnym Ośrodku Rehabilitacyjnym
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie terapii pedagogicznej,
- realizowanie programów profilaktycznych,
- prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie grup wsparcia.
Efekty prowadzonych działań
- poprawa stanu zdrowia, kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych,
- zwiększanie szans edukacyjnych,
- rozwój zdolności i zainteresowań

2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- organizowanie imprez wyjazdowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, biwaków,
- korowód jesienny, tradycyjny przemarsz ulicami naszego miasta, służący szeroko pojętej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, połączony z występami artystycznymi dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, piknikiem integracyjnym,
- organizowanie bali charytatywnych, z których dochód zasila zadania statutowe
- coroczna Zabawa Choinkowa dla dzieci i młodzieży, paczki, poczęstunek, zabawa taneczna,
- piknik letni na placu przy Ośrodku Rehabilitacyjno Adaptacyjnym.
Efekty prowadzonych działań
- poprawa kondycji psychicznej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
- zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
- zwiększanie poczucia własnej wartości,
- zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
- propagowanie idei integracji w lokalnej społeczności,
- włączanie osób niepełnosprawnych w szeroko pojęte życie społeczne.

3. Wydawanie publikacji i materiałów instruktażowych dla osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów
- wydawanie folderu Stowarzyszenia,
- wydanie zaktualizowanego informatora dla osób niepełnosprawnych.
Efekty prowadzonych działań
- systematyczne zwiększanie poziomu doinformowania społeczeństwa o problemie niepełnosprawności,
- upowszechnianie informacji przydatnych dla osób niepełnosprawnych.
- prezentowanie i upowszechnianie wartości wypracowanych w czasie pracy, obcowania z osobami niepełnosprawnymi wśród społeczności lokalnej,
- wzrost samoświadomości ludzi z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych.

4. Przewóz osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenia posiada odpowiednio wyposażony
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
Formy realizacji:
- dowożenie dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i gimnazjów na terenie gminy,
- transport osób niepełnosprawnych na terenie gminy,
- dostarczanie posiłków dla osób niepełnosprawnych.
Efekty prowadzonych działań
- zapewnienie udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, zawodach sportowych,
- umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w paraolimpiadach, konkursach tańca na wózkach, itp.

5. Wymiana doświadczeń i realizacja projektów z partnerami w kraju i zagranicą.
Formy realizacji:
- organizowanie szkoleń i konferencji z udziałem organizacji pozarządowych, krajowych i zagranicznych,
- organizowanie praktyk w innych placówkach, o podobnym rodzaju działalności,
- współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
Efekty prowadzonych działań
- zdobywanie nowych doświadczeń, korzystanie z dobrych doświadczeń innych,
- wzrost świadomości i wiedzy ludzi bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.