• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Polesie Wschód"
    KRS 0000220777

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze:
1) Pomoc Polonii i Polakom za granicą - Białorusi, Ukrainie-
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
3) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i realizuje następujące cele sklasyfikowane w PKD: (Dz.U. 2007r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana:
1) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla Polaków mieszkających na terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy
2) Zwrócenie uwagi Polaków na Białorusi na istnienie problemu osób niepełnosprawnych i udzielania im pomocy.
94.99.Z. - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych:
1) Współdziałanie z osobami i organizacjami społecznymi na Białorusi i Ukrainie w celu przekazania im wiedzy o kulturze narodu polskiego - kulturze ich przodków, przekazanie osiągnięc dnia dzisiejszego tak w Polsce jak i w UE.
2) Przekazywanie informacji o prawach i instytucjach mniejszości narodowych w Polsce.
3) Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej młodego pokolenia oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
85.59.B. - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane:
1) Pobudzanie chęci do nauki języka polskiego, doskonalenie jego znajomości, a w przyszłości do chęci studiowania w Polsce.
2) Budowanie pomostów łączących dzieci i młodzież z Białorusi i Ukrainy z dziećmi i młodym pokoleniem w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.