• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Diecezji Legnickiej
    KRS 0000221535

Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten Caritas realizuje w szczególności poprzez organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną w Diecezji Legnickiej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim:
a) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans życia i rozwoju tych rodzin i osób;
b) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia;
c) zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej i otwartej: domów rekolekcyjno-formacyjnych, domów pomocy społecznej, hospicjów, placówek specjalistycznego poradnictwa, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i wypoczynkowych, kuchni dla ubogich i podobnych stałych dzieł na terenie Diecezji Legnickiej;
d) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalność charytatywną na rzecz mniejszości narodowych;
f) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
i) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j) organizowanie i prowadzenie różnego typu poradni oraz organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad chorymi i samotnymi osobami starszymi w domach, pomocy dla dzieci i młodzieży szkolnej i studenckiej;
k) udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
m) promocję i organizację wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.