• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym
    KRS 0000221891

Misja:
Wszechstronna pomoc osobom i rodzinom najuboższym.
Promocja problemu i potrzeb osób i rodzin dotkniętych ubóstwem oraz przeciwdziałanie marginalizacji spolecznej.
Organizowanie poradnictwa i doradztwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.