• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Tratwa"
    KRS 0000222557

Misja
Stowarzyszenie stawia sobie za cel pomoc w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu, przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, działanie mające pomóc rodzinom dysfunkcyjnym, działania edukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne i informacyjne związane z szeroko pojętą profilaktyką społeczną, prowadzenie działań psychologicznych dla osób dorosłych, działania psycho-edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży, budowanie systemu pomocy psychologicznej, socjologicznej i prawnej dla ofiar przemocy, oddziaływania terapeutyczne.

Prowadzone działania
Konsultacje i porady w ramach Punktu interwencji Kryzysowej - dla potrzebujących pomocy.
Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Zajęcia grupowe dla dzieci z rodzin patologicznych.
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży połączony z zajęciami terapeutycznymi.
Terapia indywidualna i rodzinna.
Programy profilaktyczne: "Tak czy Nie", "Nasze spotkanie", "Elementarz III".
Programy przeciw przemocy: "Bądź sobą - nie pij". Antymanipulacja - program przeciw uzależnieniom od grup destruktywnych.
"Saper" - program profilaktyczny uczący jak rozładować agresję.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.