• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo "Poligrodzianie"
    KRS 0000222680

Misja
1) upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o ludowej twórczości artystycznej zarówno Polaków jak i innych narodów, niezależnie od rasy czy wyznania,
2) troska o tradycje narodowe i dziedzictwo narodowe,
3) propagowanie polskiej kultury, m. in. folkloru, muzyki, tańca, pieśni i sztuk plastycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
4) badanie sztuki i kultury ludowej,
5) przeciwdziałanie niszczeniu ludowej twórczości artystycznej,
6) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich w oparciu o kulturę, a zwłaszcza w celu integracji europejskiej,

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:
1) prowadzi całoroczną działalność w zakresie promocji polskiej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru,
2) upowszechnia polskie tradycje i zwyczaje ludowe,
3) utrzymuje kontakty z Polonią mieszkającą poza granicami kraju,
4) inicjuje programy badawcze,
5) rozpowszechnia materiały dydaktyczne i promocyjne,
6) prowadzi naukę tańca, śpiewu i obrzędów ludowych,
7) prowadzi działalność gospodarczą oraz gromadzi fundusze,
8) organizuje imprezy prezentujące folklor oraz wszelkie wydarzenia i działania o charakterze kulturalnym i społecznym,
9) prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
10) prowadzi działalność na rzecz środowisk trudnych i osób niepełnosprawnych,

Odbiorcy działań:
1) Młodzież i dzieci Województwa Wielkopolskiego
2) Młodzież studencka miasta Poznania
3) Stowarzyszenia, Organizacje i Festiwale na świecie zajmujące się tematyką tradycji narodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.