• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa"
    KRS 0000222974

Misja
1. Troska o wychowanie narodu w trzeźwości.
2. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania patologiom społecznym z zakresu uzależnień.
2. Udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3. Pomoc charytatywna dla bezrobotnych.

Prowadzone działania
-Dystrybucja żywności w ramach współpracy z Fundacją "Bank Żywności" PEAD Łódź dla najuboższych. Z pomocy korzysta około 1500 rodzin.
-Prowadzenie grup wsparcia AA i AL-ANON dla uzależnionych i współuzależnionych.Mityngi raz dziennie, grupa wsparcia raz w miesiącu dla 15 osób.
-Rozdawanie odzieży,obuwia,zabawek przy współpracy z siostrami Paulinkami.
Doprowadzanie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i bezrobotnym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, środowisku, stosunku do pracy. Prowadzenie programów edukacyjnych z zakresu wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania stowarzyszenia, szczególnie wśród młodzieży. Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problem z zatrudnianiem oraz problemy z nadużywaniem alkoholu. Celem głównym stowarzyszenia jest wychodzenie z
choroby alkoholowej. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania w ramach pomocy społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.