• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
    KRS 0000223024

Misją Fundacji jest patriotyczne i obywatelskie wychowywanie młodzieży przez szachy.

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie gry szachowej wśród osób sprawnych fizycznie i niepełnosprawnych a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w Warszawie;
2. Udzielanie pomocy materialnej szachistom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w dostępie do dobrych szkół i wyższych uczelni.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie środków pieniężnych oraz rzeczowych (jak w § 14 Statutu).
2. Wypłacanie stypendiów zawodnikom we współzawodnictwie sportowym.
3. Zakup sprzętu i oprogramowania służącego podnoszeniu kwalifikacji szachowych we współzawodnictwie sportowym.
4. Pomoc rzeczową i finansową szachistom wykazującym szczególne uzdolnienia szachowe oraz osiągającym wybitne rezultaty sportowe.
5. Prowadzenie działalności seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Organizowanie tematycznie związanych z celami Fundacji konferencji, zjazdów, sympozjów i kongresów.
7. Realizację zadań publicznych ogłaszanych przez organy władzy samorządu terytorialnego m.st. Warszawa.
8. Kryteria przyznawania pomocy zawodnikom zatwierdzane są przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu.

Prowadzone działania
Zadania zrealizowane przez Fundację na rzecz wspierania szachów w Warszawie w miesiącach: grudzień 2004 - styczeń 2005:

1. Specjalistyczne szkoleniowe zgrupowania szachowe
Fundacja zgromadziła środki finansowe na przeprowadzenie 3 specjalistycznych szachowych zgrupowań szkoleniowych. Intensywne szkolenie przeznaczone było dla najbardziej uzdolnionej szachowo młodzieży i dzieci Warszawy, niezależnie od ich statusu materialnego. Opłaty za zgrupowania były bardzo niskie, a w przypadku dzieci z rodzin ubogich możliwe było ich całkowite zwolnienie z opłat.
Zgrupowania przeprowadzili wybitni trenerzy, w tym arcymistrzowie, m.in.:
- arcymistrz Józef Pietkiewicz - wybitny trener światowej klasy z Łotwy;
- arcymistrz Bartłomiej Macieja - aktualny mistrz Polski w szachach;
- arcymistrzyni Agnieszka Brustman - najlepsza szachistka w historii szachów polskich, od 2 lat zajmująca się szkoleniem dzieci i młodzieży w Warszawie;
- mistrz międzynarodowy Zbigniew Jaśnikowski - trener klasy państwowej;
- Zbigniew Czajka - wieloletni trener najmłodszych dzieci;
- Andrzej Kądziołka - wieloletni trener najmłodszych dzieci.
Konsultacje prowadzone były wg indywidualnych programów szkoleniowych.
Efektem zgrupowań specjalistycznych jest awans grupy aż 15 dzieci i młodzieży do finałów Mistrzostw Polski 2005, w tym dzieci z rodzin ubogich, których nie byłoby stać na takie szkolenie.

2. Zorganizowanie Świątecznego Grand Prix dzieci i młodzieży w szachach
W czasie ferii świątecznych, w dniach 27-30 grudnia 2004 r. w Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie Fundacja zorganizowała dla dzieci aktywny wypoczynek od zajęć szkolnych, przeprowadzając Świąteczne Grand Prix w szachach aktywnych.
W Świątecznym Grand Prix udział wzięło 27 dzieci, głównie dzieci w wieku 7 - 10 lat, które rozegrały łącznie blisko 1000 partii szachowych. Uczestnicy Grand Prix wywodzili się z warszawskich szkół podstawowych, które mieszczą się w niewielkiej odległości od Centrum Edukacji Olimpijskiej. Charakterystyczne dla tej grupy było to, że były to dzieci nie należące wcześniej do szkółek szachowych, raczej niezamożne, gdyż przygotowywany codziennie dla nich posiłek odbierany był jako miła niespodzianka.
Dzięki zorganizowaniu tej imprezy, dzieci miały możliwość uczestniczenia w atrakcyjnej rozrywce umysłowej, a Fundacja zainteresowała szachami nową grupę dzieci, które dotychczas nie grały w szachy w warszawskich klubach.
Fundacja oczekuje, że dzięki tej i innym podobnym imprezom, wzrośnie zainteresowanie grą szachową wśród dzieci, której ogromne walory edukacyjne i wychowawcze są powszechnie znane i niepodważalne.

3. XXIII Międzynarodowy Turniej Szachowy (Memoriał Stanisława Gawlikowskiego)
Na starcie stanęło 389 zawodników z 18 państw świata, w tym 34 arcymistrzów. 159 uczestników stanowiły dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat. Najstarszy uczestnik miał 86 lat, a najmłodsi mieli po 6 lat. Tak więc w warszawskim turnieju, w partnerskich pojedynkach spotkały się równocześnie 4 pokolenia: dzieci, ojców, dziadków i pradziadków. Jest to jedna z cech gry królewskiej - sport bez barier pokoleniowych, co ma ogromne walory wychowawcze.
Wśród bezpośrednich efektów przeprowadzonej imprezy wymienić należy następujące:
- Dzieci i młodzież Warszawy i Polski miały okazję spotkać swoich wielkich idoli szachowych - gwiazdy światowych i polskich szachów - i zmierzyć się z nimi w bezpośrednich pojedynkach szachowych. Fakt ten powinien korzystnie wpłynąć na wzrost zainteresowania szachami wśród dzieci i młodzieży, a walorów edukacyjnych i wychowawczych szachów nie sposób przecenić, o czym pisaliśmy wielokrotnie w naszych wnioskach związanych z szachami;
- Organizacja Memoriału była też przykładem dobrego partnerstwa instytucji publicznych, pozarządowych i prywatnych, czego wyrazem jest przyznanie przez Europejską Unię Szachową warszawskiemu Memoriałowi Stanisława Gawlikowskiego rangi Mistrzostw Europy w Szachach Aktywnych na najbliższe 2 lata: 2005 i 2006. Ich organizatorem będzie "Fundacja na rzecz wspierania szachów w Warszawie".

4. Grand Prix Prezydenta Warszawy w szachach aktywnych
Przede wszystkim udało się reaktywować w Warszawie najpopularniejszy, cykliczny turniej szachów aktywnych, w którym udział może wziąć każdy, niezależnie od posiadanego rankingu i niezależnie od wieku. W turnieju wystąpili arcymistrzowie: Agnieszka Brustman, Iweta Radziewicz, Monika Soćko, Jacek Gdański, Aleksander Miśta i Mirosław Grabarczyk. Udział czołowych arcymistrzów przyciągnął do gry dzieci i młodzież oraz wiele innych osób reprezentujących szachowe środowisko Warszawy i podwarszawskich miejscowości.
Turniejom towarzyszyły też media. Planuje się kontynuację cyklu Grand Prix o Puchar Prezydenta Warszawy w roku 2005. Wielki finał będzie w dniu 15 sierpnia podczas corocznego święta z okazji wielkiej Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, organizowanego przez Biuro Sportu, Turystyki i Wypoczynku Urzędu m. st. Warszawy.
W 2 turniejach eliminacyjnych cyklu Grand Prix Prezydenta Warszawy w szachach aktywnych udział wzięły 94 osoby, w tym dzieci i młodzież. Organizatorzy spodziewają się znacznie większej liczby uczestników Grand Prix w kolejnych turniejach eliminacyjnych w roku 2005.

5. Warszawska Akademia Szachowa
Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, w 6 grupach (w zależności od poziomu zaawansowania). Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenersko - instruktorską, mającą ogromne sukcesy szkoleniowe (m.in. przez arcymistrzynię Agnieszkę Brustman). W ramach Warszawskiej Akademii Szachowej odbywają się Piątkowe Spotkania Szachowe, umożliwiające praktyczną weryfikację zdobytych umiejętności szachowych.

W roku 2005 obok kontynuacji w/w zadań, realizujemy również:

I. Mistrzostwa Europy w szachach, Warszawa, 17 czerwca - 03 lipca 2005 r.
Polska po raz pierwszy będzie organizatorem Indywidualnych Mistrzostw Europy. Są one jedną z najbardziej prestiżowych imprez szachowych na świecie. Powierzenie Warszawie organizacji tak ważnych zawodów przez Europejską Unię Szachową jest ogromnym wyróżnieniem Miasta i dowodem uznania wysokiej pozycji polskich szachów na świecie. Jest też uznaniem sprawności organizacyjnej Warszawy w organizacji wielkich imprez szachowych.
Organizacja Mistrzostw Europy przyczyni się do:
- Promocji Warszawy jako miasta rozmiłowanego w szachach, posiadającego instytucje pozarządowe potrafiące sprawnie organizować największe imprezy szachowe;
- Popularyzacji gry szachowej w Polsce, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Ma to ważne znaczenie ze względu na znane wychowawcze walory szachów (pomagają rozwijać niektóre wrodzone uzdolnienia; uzmysławiają ścisły związek między pracą a wynikami; natychmiast pokazują skutki dokonanych wyborów i podejmowanych decyzji, oddalają młodzież od alkoholu, narkotyków oraz palenia tytoniu; wyrabiają nawyk tworzenia);
- Stworzenia mieszkańcom Warszawy niepowtarzalnej możliwości poznania najlepszych szachistów świata, obserwacji ich gry;
- Zorganizowanie wspaniałego widowiska sportowego i jednocześnie doskonałej rozrywki umysłowej dla kibiców;
- Stworzenia możliwości (dzięki niskim kosztom udziału) szerokiej czołówce krajowej konfrontacji z silnymi, zagranicznymi szachistami.
Fundacja zwróciła się do Prezydenta Warszawy Pana Lecha Kaczyńskiego z prośbą o objęcie Mistrzostw Honorowym Patronatem oraz do wybitnych przedstawicieli świata kultury, nauki, polityki i biznesu o przyjęcie godności Członka Komitetu Honorowego powyższej imprezy. W trakcie Mistrzostw zaprezentowane będą na ich stronie www partie i kompozycje szachowe Karola Wojtyły, skomentowane przez polskich arcymistrzów.
Współorganizatorami Mistrzostw są: Urząd m.st. Warszawy, Polska Konfederacja Sportu, Polski Związek Szachowy.

II. Indywidualne Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Kobiet w Szachach Aktywnych 2005 (Pałac Kultury i Nauki, 16-18 grudnia 2005 r.).

Indywidualne Mistrzostwa Europy Mężczyzn i Kobiet w Szachach Aktywnych powierzono Warszawie w uznaniu wysokiego poziomu Memoriału Gawlikowskiego rozgrywanego w szachach aktywnych od 25 lat. Memoriał uznany został przez Międzynarodowy Związek Szachistów Profesjonalnych (ACP) za jeden z 5-ciu najlepszych turniejów w szachach aktywnych na świecie i wszedł do Grand Prix Asocjacji.
Współorganizatorami Mistrzostw Europy w Szachach aktywnych jest Miasto Warszawa oraz Pałac Kultury i Nauki.

III. Mecz Szachowy Polska - Niemcy rozegrany via Internet przez 1000 zawodników (po 500 z każdego kraju) w ramach "Roku Polski w Niemczech" w dniu 16 września 2005 r., realizowane wspólnie z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji.
Powyższe przedsięwzięcie służyć będzie kreowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie, gdyż tak wielkiego meczu dotychczas na kuli ziemskiej jeszcze nie było, a będzie on możliwy dzięki: a) powstałemu w Polsce oprogramowaniu; b) sprawności organizacyjnej polskich instytucji pozarządowych; c) dobrej współpracy między instytucjami pozarządowymi a administracją państwową; d) partnerstwu publiczno-prywatnemu.
Mecz Polska - Niemcy rozegrany na 500 szachownicach (komputerach) nie tylko służyć będzie kreowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie, ale także upowszechnianiu gry szachowej w naszym kraju. Upowszechnianie gry szachowej, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jest ważne dla każdego społeczeństwa ze względu na znane walory wychowawcze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.