• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku
    KRS 0000223054

Cele statutowe i środki działania organizacji:
Celem Klubu jest podejmowanie działań w przedmiocie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, a także organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności poprzez:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządy terytorialnego i poza min,
4) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
8) organizacja zajęć sportowych rodzicom, nauczycielom i sympatykom sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.