• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Wychowawczych Imienia Księdza Wiesława Siwca
    KRS 0000224100

Misja
Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i oświatowym.
Stowarzyszenie stawia sobie za cel:
-rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży
-promowanie twórczości młodzieży (literackiej, plastycznej)
-propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nałogów
-działalność charytatywną na rzecz środowiska
-promowanie działalności turystycznej, sportowej
-pomoc socjalna w indywidualnych, trudnych sytuacjach życiowych młodzieży
-poznawanie różnych kultur, języków, religii, w duchu tolerancji i otwartości
-pomoc stypendialna dla młodzieży szczególnie uzdolnionej
-integracja młodzieży w ramach Unii Europejskiej
-pomoc materialna dla szkoły.
Stowarzyszenie organizuje swoje cele poprzez:
-działalność wydawniczą, promując twórczość literacką i plastyczną młodzieży, prezentując osiągnięcia teatralne
-organizowanie bądź współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, imprez w środowisku szkolnym
-fundowanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej
-fundowanie pomocy socjalnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej
-organizowanie działań turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju i poza granicami
-organizowanie spotkań i form współpracy z organizacjami młodzieżowymi i stowarzyszeniami o podobnym charakterze, działającymi w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (np. obozy językowe i integracyjne).

Prowadzone działania
Stowarzyszenie przygotowuje się do kolejnej, corocznie organizowanej akcji charytatywnej na rzecz dzieci z biednych sanockich rodzin pn. "Mikołaj".
Stowarzyszenie przygotowuje do publikacji kolejny tomik z wierszami i grafikami sanockich uczniów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.