• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Milickie Stowarzyszenie "Razem Bliżej"
    KRS 0000224247

Misja:
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania,
- rozwijanie krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- pomoc w działalności ekologicznej oraz ochrony przyrody,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

Prowadzone działania:
Ośrodek dla dzieci z upośledzeniem umysłowym (wychowankowie rekrutują się z dwóch powiatów - milickiego i rawickiego).
- pomoc w realizacji zadań statutowych SOSW w Miliczu,
- współorganizowanie i współfinansowanie imprez sportowych, integracyjnych i wycieczek,
- w przygotowaniu program i utworzenie świetlicy rewalidacyjno-terapeutycznej oraz poszukiwanie środków na ten cel.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.