• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę"
    KRS 0000224800

Misja
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka;
2. Pomoc rodzinom, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką i terapią dzieci
i młodzieży z wadą słuchu;
3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rewalidacji oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży;
4. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnych;
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów i szkoleń związanych ze środowiskiem ludzi niesłyszących;
6. Prowadzenie diagnozy, poradnictwa i rewalidacji w zakresie pracy z dzieckiem z wadą słuchu;
7. Popularyzowanie tematyki związanej z kształceniem i wychowaniem osób z wadą słuchu;
8. Realizowanie działań niwelujących bariery komunikacyjne osób z wadą słuchu ze środowiskiem słyszących.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi w szczególności działalność na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu uczących się w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, mogą być to jednak dzieci z całej Polski (turnusy rehabilitacyjne)oraz ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.