• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Otwórz Serce
    KRS 0000225394

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom z Domów Dziecka, dzieciom szczególnie uzdolnionym, specjalnej troski, poszkodowanym wypadkach, z rodzin najuboższych oraz przebywających w wyspecjalizowanych placówkach opiekuńczych. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp. Ponadto niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Celem Fundacji jest także prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia, zwłaszcza z Domów Dziecka,
2) finansowanie pomocy dydaktycznych w Domach Dziecka oraz zakup pomocy szkolnych dzieciom najuboższym,
3) organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
4) finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza wychowankom Domów Dziecka,
5) organizowanie i finansowanie kolonii, półkolonii, obozów rekreacyjnych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z Domów Dziecka,
6) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, oświaty i kultury,
7) dofinansowanie leczenia dzieci w kraju i za granicą,
8) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci,
9) dofinansowywanie osób niepełnosprawnych, chorych lub ubogich,
10) pomoc dzieciom niewidomym m.in. poprzez szkolenie i zakup psów przewodników,
11) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
12) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
13) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
14) udzielanie wsparcia finansowo - technicznego instytucjom i organizacjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz ochrony porządku publicznego,
15) zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie,
16) organizowanie i dofinansowywanie imprez charytatywnych, wystaw, koncertów,
17) fundowanie tablic pamiątkowych, pomników, sztandarów i obelisków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.