• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
    KRS 0000226419

Misja
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia osobom chorym na ataksję rdzeniowo-móżdżkową, jak również ich rodzinom.

Prowadzone działania
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego oraz zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych poprzez wydawanie publikacji własnych i innych, pomoc w wydaniu publikacji oferuje Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
b) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego, planowany jest turniej sportowy na rzecz osób chorych,
c) propagowanie w społeczeństwie informacji o chorobie oraz osobach chorych, przy pomocy mediów, prasy oraz radio, opracowywana jest strona internetowa,
d) nawiązywanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, współpraca z organizacją z Niemiec.
e) tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu się z efektami choroby,
f) współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o ataksji rdzeniowo móżdżkowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.