• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR
    KRS 0000226485

Misja:
1. Reprezentowanie przed organami władzy państwowej i samorządowej byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz byłych pracowników innych przedsiębiorstw i instytucji zatrudnianych w oparciu o układ zbiorowy pracy dla pracowników rolnictwa. Byli pracownicy w dalszej części statutu określani będą jako "byli pracownicy PGR”.
2. Działanie na rzecz integracji środowisk wiejskich z byłymi pracownikami PGR.
3. Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem.
4. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
5. Prowadzenie doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy.
6. Doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
7. Pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych.
8. Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z ubóstwem i pozostawaniem na marginesie życia społecznego.
9. Wspieranie i współtworzenie inicjatyw środowiskowych w zakresie programów wychowania dzieci i młodzieży.
10. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych.
11. Dążenie do wprowadzania w życie nowych regulacji prawnych w zakresie wyrównywania strat poniesionych przez byłych pracowników PGR, w związku z likwidacją sektora państwowego w rolnictwie.
12. Prowadzenie innej działalności na rzecz środowisk po PGR.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.