• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Panaceum
    KRS 0000227423

Fundacja Panaceum jest organizacją pozarządową, która powstała w 2005 roku, aby wspierać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osoby niepełnosprawne, ubogie i starsze, należące do grup dyskryminowanych i wykluczone społecznie, jak również zapobiegać procesom marginalizacji społecznej oraz inicjować i wspierać rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Celem Fundacji jest również wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja Panaceum swoje cele statutowe realizuje głównie poprzez gromadzenie środków finansowych i rzeczowych i przekazywanie ich na rzecz osób potrzebujących. Fundacja jest organizacją non-profit i wszystkie zgromadzone środki przeznacza na realizację celów statutowych. Za zgromadzone środki finansowe Fundacja realizuje wiele programów i projektów wspierających rozwój i rehabilitację leczniczą oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Fundacja Panaceum corocznie bierze udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań wspieranych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Płocka, Urząd Wojewódzki w zakresie programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością. Fundacja Panaceum współpracuje również z wieloma urzędami państwowymi, samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej, udzielając pomocy i porad potrzebującym w zakresie ich spraw życiowych. Fundacja jest współorganizatorem imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, podczas których prowadzone są działania na rzecz tolerancji i akceptacji społecznej osób wykluczonych społecznie, jak również prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego itp. dla mieszkańców miasta Płocka. Dotychczasowa działalność Fundacji pokazała trafność przyjętych przez Zarząd Fundacji kierunków działalności, o czym chociażby świadczy ogromne zapotrzebowanie podopiecznych Fundacji.

Zakres działania:
Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, prowadzenie dożywiania; wspieranie finansowe i rzeczowe osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osób niepełnosprawnych, ubogich i starszych, należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz przeciwdziałanie procesom ich marginalizacji; wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie działalności charytatywnej, zbiórek, aukcji społecznych na rzecz realizacji celów Fundacji; wdrażanie projektów o charakterze rehabilitacyjnym, terapeutycznym i kulturalnym.
Dotychczasowa działalność Fundacji pokazała trafność przyjętych przez Zarząd Fundacji kierunków działalności, o czym chociażby świadczy ogromne zapotrzebowanie podopiecznych Fundacji. Realizowanie tak szeroko zakrojonych działań wymaga od Rady, Zarządu i wolontariuszy Fundacji Panaceum dużego zaangażowania w pracę społeczną, ale również zaufania społecznego. Wszelkie podejmowane przez Fundację działania są uczciwe i transparentne. Świadczy o tym m.in. nadanie Fundacji w 2007 roku statusu organizacji pożytku publicznego, uzyskiwanie dofinansowania na realizację projektów w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez różne instytucje państwowe i samorządowe, jak również wydanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych. Świadectwem na wysoką jakość pracy Fundacji jest również zdobycie wielu nagród i wyróżnień, m.in. w konkursie "Godni Naśladowania".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.