• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku
    KRS 0000228185

Misja
Misją organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzone działania
-Działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin;
-działania na rzecz integracji osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością;
-pomoc, wsparcie, doradztwo zawodowe, tworzenie miejsc pracy dla osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i opiekunów;
-pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych, pomoc w ubieganiu się o przynależne osobom niepełnosprawnym prawa, występowanie w interesie tych osób;
-prowadzenie placówek terapeutyczny, opiekuńczych, ośrodków wspierających oraz innych usług w obszarze pomocy społecznej na zlecenie oraz ze środków własnych;
-prowadzenie różnorodnych form indywidualnego i grupowego wsparcia, pomocy rodzinom i opiekunom osób z upośledzeniem umysłowym;
-organizowanie działań woluntarystycznych w środowisku lokalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.