• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Oświatowe
    KRS 0000228271

Stowarzyszenie "Towarzystwo Oświatowe" działa w myśl wizji: "Gniewino - gminą ludzi uczących się; Towarzystwo Oświatowe jako instrument dodatkowego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych".

Priorytetowym celem w działalności Stowarzyszenia jest budowanie i rozwijanie lokalnej koalicji działającej na rzecz oświaty, aby proponować działania umożliwiające twórczą realizację lokalnych priorytetów oświatowych.
Celem Stowarzyszenia jest również popularyzacja wiedzy, edukacji i pielęgnowanie więzi wśród mieszkańców Gminy, rozwijanie wiedzy i kwalifikacji dorosłych mieszkańców Gminy Gniewino jako narzędzia wzrostu kompetencji zawodowych i społecznych, a także zadania w zakresie:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
4) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
5) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania:
Edukacja, aktywizacja młodzieży i osób dorosłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.