• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych "Sylwetka Trójmiasta"
    KRS 0000228621

Misja
Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i prozdrowotna w zakresie:
1.wspomagania ośrodków, organizacji i podmiotów zajmujących się propagowaniem zdrowego stylu życia oraz terapią otyłości, nadwagi oraz innych chorób cywilizacyjnych;
2.wspierania działalności naukowej i naukowo-badawczej związanej z problemami dotyczącymi otyłości, nadwagi, innych chorób cywilizacyjnych, aktywności fizycznej i uzależnień oraz wpływu czynników zewnętrznych na zdrowie człowieka;
3.niesienia pomocy humanitarnej, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
4.rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadwagą, otyłością, chorobami sercowo naczyniowymi, chorobami nowotworowymi i cukrzycą;
5.współpracy z wiodącymi ośrodkami medycznymi w kraju i na świecie;
6.działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z problemami związanymi z nadwagą, otyłością i innymi chorobami cywilizacyjnymi;
7.profilaktyki w zakresie spędzania czasu wolnego dzieci i dorosłych oraz profilaktyki uzależnień;
8.Prowadzenie programów diagnostycznych i profilaktycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w szczególności z zakresu bariatrii, onkologii, kardiologii i diabetologii;
9.prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych w celach prozdrowotnych;
10.prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.