• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Dajmy Im Szansę"
    KRS 0000228711

Misja
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym patologią społeczną, które zamieszkują na terenie Polski, a w szczególności Puław i powiatu puławskiego.

2. Do działań Stowarzyszenia należy między innymi:
a) poradnictwo psychologiczne,
b) działania psychoprofilaktyczne,
c) oddziaływania psychoterapeutyczne,
d) opieka pedagogiczne,
e) pomoc lekarska,
f) poradnictwo prawne,
g) pomoc socjalna.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zadania:
a) tworzenie i realizację autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych,
b) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji dla kadry specjalistów, wolontariuszy, nauczycieli i rodziców,
c) opracowywanie, wydawanie i sprzedaż materiałów informacyjno-edukacyjnych,
d) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
e) współpracę z Ośrodkami Kuratorskimi działającymi przy Sądach Rejonowych,
f) współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze,
g) organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych,
h) organizowanie i prowadzenie świetlicy o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej patologią społeczną,
i) organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
j) organizowanie obozów, kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z profesjonalnym programem profilaktycznym bądź terapeutycznym,
k) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,
l) podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych,
m) organizowanie rehabilitacji psychofizycznej,
n) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych, np. festynów.

Prowadzone działania
Członkowie Stowarzyszenia postanowili rozpocząć swoje działania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, ponieważ wychowankowie tej placówki pochodzą w większości z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologią, w szczególności alkoholizmem. Dlatego też w grudniu 2005 r. nasze Stowarzyszenie realizowało program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Aktualnie Ośrodek obejmuje opieką 230 wychowanków z terenu całego województwa lubelskiego, wywodzących się w większości z rodzin bardzo ubogich, często alkoholowych, których nie stać na zaspokojenie elementarnych potrzeb swoich dzieci.
Przygotowany przez nas projekt adresowany był do dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, co stanowi ok. 50%naszych wychowanków. Sytuacja taka stanowi zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży i wymaga systematycznego prowadzenia działań profilaktycznych.
Cele projektu:
a) Nabywanie wiedzy adekwatnej do wieku i poziomu rozwoju dzieci o szkodliwości działania napojów alkoholowych na organizm.
b) Poznawanie samego siebie (mocnych i słabych stron) i innych członków grupy.
c) Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
d) Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia.
Uczniowie w trakcie zajęć profilaktycznych opracowali hasła, wierszyki, plakaty. Na zakończenie realizacji projektu został przeprowadzony happening związany z tematyką programu. Zorganizowana została również wycieczka do Warszawy, do centrum rozrywki na Sadybie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.